• Home -
  • Beleidsverklaring Distrilog 06 april 2023

Beleidsverklaring Distrilog 06 april 2023

DISTRI-LOG NV
Koningin Astridlaan 14
2830 Willebroek
E-mail : info@distrilog.be

Beleidsverklaring Distri-Log
06 april 2023
Goedkeuring: Luc Van Beurden

DISTRILOG IS EEN LOGISTIEK BEDRIJF DAT OP EEN KWALITEITSVOLLE, MILIEUVRIENDELIJKE EN VEILIGE MANIER ZORGT VOOR STOCKAGE EN DISTRIBUTIE VAN PRODUCTEN DIE EIGENDOM ZIJN VAN DERDEN.

Deze verklaring is een weerspiegeling van de algemene politiek van het bedrijf, waarbij te allen tijde het welzijn van personen, het leefmilieu, producten en uitrustingen worden gerespecteerd, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein. Deze aanpak is in lijn met de principes gehanteerd binnen de ganse DISTRILOG groep.

DISTRILOG is er zich terdege van bewust dat zij slechts zal kunnen overleven en groeien, en verder de belangen van haar partners (met name klanten, medewerkers, leveranciers, vermogensverschaffers, overheden en omwonenden) zal kunnen veiligstellen, dank zij een aanpak gericht op kwaliteit, welzijn en milieu.

Deze aanpak wordt ondersteund door alle medewerkers van DISTRILOG, en in het bijzonder door het managementteam en de syndicale vertegenwoordiging. Zij engageren zich deze aanpak op regelmatige tijden te evalueren, en de passende gevolgen te geven aan de bevindingen van deze evaluaties. In dit kader zal de filosofie van “Plan – Do - Check – Act” gehanteerd worden als grondslag voor het continu verbeteren, door preventieve en corrigerende maatregelen, van de prestaties en de resultaten van DISTRILOG op de domeinen tevredenheid, veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen, en milieu.

Kwaliteit betekent voor DISTRILOG het leveren van een product die voldoet aan de internationale eisen en aan de verwachtingen van de klant, tegen de juiste prijs en binnen de afgesproken termijn.

DISTRILOG wil, met respect voor de rechtmatige verlangens van haar partners, de processen beheersen om op de meest economische wijze haar klanten maximaal tevreden te stellen en materiële schade te voorkomen.

Voor het beschermen van het milieu doet DISTRILOG een beroep op een externe milieucoördinator die ervoor zorgt dat DISTRILOG op elk moment in orde is met de wettelijke en andere eisen en die de impact van DISTRILOG op het leefmilieu reduceert tot een absoluut minimum. De relevante milieuaspecten worden bijgevolg op periodieke tijdstippen nagekeken. Al deze aspecten worden doorheen de volledige organisatie gecommuniceerd, ingevoerd, onderhouden en door middel van meetbare doelstellingen ondersteund, beoordeeld en continue verbeterd.

Waar het gaat over de opslag van (dier)voeding engageert DISTRILOG zich om de voedselveiligheid te allen tijde te waarborgen, conform de van toepassing zijnde wetgeving en de overeengekomen eisen met de klanten. Al deze eisen worden doorheen de volledige organisatie gecommuniceerd, ingevoerd, onderhouden en door middel van meetbare doelstellingen ondersteund en beoordeeld. DISTRILOG verbindt er zich tevens toe om alle betrokken leveranciers en aannemers van de eisen omtrent voedselveiligheid op de hoogte te stellen. Om (voedsel)veiligheid deel te laten uitmaken van de cultuur van DISTRILOG wordt het onderwerp als vast agendapunt besproken tijdens elk strategisch, tactisch en operationeel overleg. De scharnierfuncties (teamleaders en supervisors) worden voortdurend hierop gecoacht.

Het welzijn van personen wordt gegarandeerd door de nauwe betrokkenheid van de preventieadviseur bij alle mogelijke bedrijfsprocessen; doelstelling is het voorkomen van elke vorm van persoonlijk letsel. Zo bestaat er een intern noodplan en is er doorgedreven opleiding en sensibilisering van alle betrokken personen. Elk arbeidsongeval wordt geregistreerd en geanalyseerd volgens de procedure ‘arbeidsongevallen en incidenten’, waaruit corrigerende acties voortvloeien die op het comité worden besproken.

DISTRILOG onderschrijft bovendien de ETI Base Code in verband met ethisch ondernemen en verzet zich tegen fraude, corruptie en omkoping.

DISTRILOG beschikt over uitgebreide veiligheidsmaatregelen ter preventie van zware ongevallen en zal hiertoe:

  1. Zorgen dat aan de wettelijke verplichtingen inzake welzijnszorg en milieubescherming voldaan wordt door een continue interne en externe bewaking van de voorschriften, en door gepast te corrigeren wanneer een niet-conformiteit zou worden vastgesteld.

  2. Overgaan tot het identificeren van de impact op het leefmilieu en de mogelijke risico’s voor personen binnen en buiten het bedrijfsterrein. De externe dienst ter preventie en bescherming op het werk heeft een volledige risicoanalyse uitgevoerd.
  3. Deze impacts en risico’s volgens belangrijkheid evalueren en rangschikken. Deze resultaten worden gebruikt om het jaaractieplan en het globaal preventieplan bij te sturen indien nodig.
  4. Kennis verwerven omtrent de best beschikbare technieken en deze toepassen om de hiervoor geïdentificeerde impacts en risico’s gefaseerd te verkleinen. Zo wordt de veiligheid van de exploitatie continu verbeterd.
  5. Objectieven en doelstellingen formuleren waarvan de verwezenlijking zal worden opgevolgd en bijgestuurd indien noodzakelijk.
  6. Deze beleidsvisie alsmede de objectieven en doelstellingen documenteren en meedelen aan alle personeelsleden.
  7. Het personeel opleiden en responsabiliseren om de objectieven en doelstellingen te halen, en hiervoor de nodige middelen ter beschikking te stellen. De procedure opleiding en vorming zorgt ervoor dat alle werknemers de nodige theoretische en praktische kennis opdoen. De resultaten hiervan worden bijgehouden in een kwalificatiematrix en een competentiematrix.
  8. Intensief samenwerken met alle derden op het terrein om ook hen op een veilige, milieuvriendelijke en kwaliteitsvolle manier te laten werken en dit in interactie met de werknemers van het eigen bedrijf. Hiertoe bestaan er specifieke veiligheids en milieuvoorschriften voor contractors en bezoekers.

Leo Salaerts, CEO

Philip Salaerts, COO